Teslim Abdal

 

  17. yüzyılda Çorum'da yöresinde yaşadı.Yaşamı üstüne ayrıntılı bilgi yoktur.Çorum'a bağllı Teslim Köyü onun adını taşır.Kimi deyişlerinde Osmanlı ve İran devletleri arasında sürüp gelen siyasi ve askeri çekişmelerle ilğilendiği anlaşılmaktadır.Mezarı ve türbesi Teslim köyündedir.
   Türk halk edebiyatında,bu edebiyatın özellikle şiir kesiminde Anadolu Alevi şiiriyle şehirli Bektaşi şiirinin büyük bir yeri  vardır.Esaslarını büyük ölçüde eski Türk Şamanlığından,Türklerin İslamiyet öncesi yaşam biçiminden,vahdet-i vücut(varlığın birliği) ilkesine dayalı bir halk tasavvufu (gizemciliğin) anlayışından,Anadolu'daki kimi eski inanç kalıntılarından oluşan Anadolu Aleviliği, Anadolu'daki diğer heterodoks unsurları Hacı Bektaş Veli'nin öğretisi içinde eriterek ''syncretiste''bir inanç sistemi oluşturdu.Bu inanç sitemine bağlı zümrelerin düşünce ve duyguları doğal olarak sanatın her dalına,özellikle şiire yansıdı.Böylece edebiyat tarihçilerinin Anadolu Alevi şiiri diye adlandırdıkları yeni ve özgün bir şiir dalı ortaya çıktı.Hak,Muhammet,Ali üçlemesi,Aliyi ululama.ehl-i beyt sevgisi,on iki imama bağlılık,tevella ve teberra,Ali ile Hacı Bektaş ayrılmazlığı gibi düşünce ve duyguların yanısıra,aşk,muhabbet,mey,insana ve insan aklına değer verme bu zümre şairlerinin bazan yazıyla,bazan saz eşliğinde yüzyıllarca dile getirdikleri konular oldu.
  Teslim Abdal Anadolu Alevi şiirinin önde gelen temsilcilerindendir.
    Edebiyat tarihinde Teslim Abdal'ın nerede doğduğu,nerede yaşadığına ilişkin açık bir bilgi yoktur.Sadettin Nüzhet Ergun ve Gölpınarlı yukarda sözü edilen yapıtlardan Denizli'de bir Bektaşi tekkesinde Teslim Sultan Abdal bir mezar bulunduğuna değinmekle yetinmişler,bunun bir mezarmı yoksa bir makammı olduğunu belirtmemişlerdir.Teslim Abdal'ın nerede doğup yaşadığı,nerede öldüğü hususunda bilgi vermemişlerdir.
  Ziya Gürel Hak aşıklarından deyişler adlı kitabında bu konuda şu görüşü öne sürmektedir.
  ''Çorum ili sınırları içinde Teslim Abdal adlı bir köy vardır.Köye adını vermiş olan böyle bir kimsenin o köyde yatırı olacağı bellidir.Halbuki Saadettin Nüzhet Ergun'un Bektaşi şairleri adlı eserinde ,Gölpınarlı'nın Alevi,Bektaşi nefesleri adlı kitabında,Denizli'de bir Bektaşi tekkesinde Teslim Sultan Abdal adlı bir mezar olduğu belirtilmektedir.Biz bu iki mezardan birinin makam olabileceğini sanıyoruz...Pir Yakup adlı aşık ünlü aşıkları sıralayan bir deyişinde:
      
                           Teslim Abdal bülbül gibi şakıdı
                           Himmeti çok idi gölde bir zaman
demektedir.
       Gölde himmetinden söz edildiğine göre yaşamı Denizli yöresinde geçmiş demektir.Çorum ilindeki Teslim Abdal'ın gölle ilgisi yoktur..''
   Bu yargıya katılmak olanaksızdır.Çünkü yazarı bu yargıya g&